Huurvoorwaarden Cecilia

Huurvoorwaarden

Feestzaal Sint Cecilia Wolvertem


1. Huurprijs: In deze zijn begrepen: gebruik van de feestzaal, buffet, het toneel, de vestiaire en het waterverbruik. Elektriciteitsverbruik en verwarmingskosten zijn ten laste van de huurder en worden afzonderlijk aangerekend. Het voorschot van 50% van de huurprijs en de waarborg dienen te worden betaald bij het afsluiten van het contract.

2. Toegang tot de zaal: in de mate van het mogelijke is de zaal beschikbaar de dag voor en de dag volgend op de verhuring.(1)

3. Rechten, taksen, belastingen van gelijk welke aard die ingevolge de organisatie in de zaal zouden verschuldigd zijn, vallen ten laste van de huurder. Deze dient zelf de nodige formaliteiten te vervullen ter kwijting ervan (bv SABAM e.d.)

4. Burgerlijke aansprakelijkheid: VOLLEDIG ten laste van de huurder gedurende de dagen dat de zaal hem ter beschikking staat, met inbegrip van vandalisme, geluids- over last (zie ook politiereglement i.v.m. de geldende geluidsnormen ) ten gevolge van de organisatie. De waarborg wordt verhoogd met € …….., te innen bij de overhandiging van de sleutels door de verhuurder.

5. Geen enkele wijziging mag door de huurder aan de bestaande installaties worden aangebracht, inclusief tap-, toog- en koelinstallaties.

6. Ontbrekend en beschadigd materiaal: dient door de huurder binnen de acht dagen vergoed te worden. De verhuurder zal zelf de herstelling laten uitvoeren of in de vervanging voorzien. Enkel kleefband is toegelaten om versieringen aan te brengen in de zaal .

7. De verhuurder stelt geen personeel ter beschikking van de huurder.

8. Er zal gedurende de dagen dat de zaal ter beschikking staat van de huurder onvoorwaardelijke vrije toegang tot alle delen van het gebouw moeten verleend worden aan de bestuurders van de v.z.w. KF Sint Cecilia en aan alle andere personen door de v.z.w. aangesteld.

9. De huurder zal elke bestaande versiering en publiciteit die zich in de zaal bevindt laten hangen, ofwel deze –na voorafgaandelijk akkoord met de verhuurder– wegnemen op de dag van de festiviteiten en ze daarna onmiddellijk in goede orde terugplaatsen.

10. De huurder heeft in GEEN geval recht tot onderverhuring.

11. De huurder verbindt er zich toe vóór zijn vertrek: - de koelinstallatie, licht en verwarming (door in vorstvrij- stand te plaatsen) uit te schakelen. - alle vuren en verlichting te doven en alle buitendeuren met de sleutel te sluiten.

12. De sleutel dient de dag na het beëindigen van dit contract afgegeven te worden bij de verhuurder.

13. Alle dranken (Incl. wijnen, schuimwijnen, champagnes, aperitieven e.d.) worden enkel door tussenkomst van de verhuurder geleverd. Daartoe dient de huurder zijn bestelling tijdig (minstens 2 weken voorafgaandelijk het gebruik van de zaal) over te maken met behulp van een modelblad, bijgevoegd aan dit contract. Een inventaris wordt opgesteld bij aanvang van de verhuring door de verhuurder en in aanwezigheid van de huurder indien gewenst.

Indien gebruik wordt vastgesteld van dranken die niet geleverd werden via de verhuurder, zal deze overgaan tot het innen van een schadevergoeding, eventueel vermeerderd met een bedrag van 372€(eigen boete bij de contractuele leverancier).

14. De huurder verklaart zich te zullen schikken naar de Wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd en kennis te hebben genomen van de artikels 383, alinea 1, en 386bis van het strafwetboek.(zie ook Art 4 van deze voorwaarden).

15. De huurder verbindt er zich toe vóór het beëindigen van het contract: - alle tijdens de verhuring betreden en gebruikte lokalen en het gebruikte materiaal van de feestzaal opnieuw in orde en in onberispelijke staat te brengen. - tafels en stoelen af te kuisen en te schikken volgens uitgehangen plan. Bij niet naleving van deze verbintenis verklaart de verhuurder zich bereid onmiddellijk bij het verstrijken van dit contract de nodige sommen beschikbaar te stellen om dit werk door derden te laten uitvoeren in overeenkomst met de verhuurder.

16. De vloer van de feestzaal, WC, bergplaats en de andere gebruikte lokalen dienen gekuist te worden met water, waarin vaste of vloeibare zeep is opgelost. Het gebruik van chemische of bijtende oplosmiddelen is verboden.

17. Indien de huurder de zaal niet gebruikt zal het door hem betaalde voorschot slechts worden terugbetaald nadat de beheerraad van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia v.z.w. hierover een gunstige beslissing heeft genomen.

18. Sterke dranken mogen in de zaal niet verkocht worden.

19. De huurder is in kennis gesteld van de plaats en het gebruik van de brandblusapparaten, gasinstallatie en elektrische installatie.

20. De huurder is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de nooduitgangen en zorgt er voor dat de nooduitgangdeuren tijdens de festiviteiten niet op slot zijn. Ook de doorgang naast de zaal dient vrijgehouden te worden, dit is geen parkeerplaats.

21. Bij gebruik van de afvalcontainer zal een vergoeding aangerekend worden (i.f.v.dagprijs INCOVO).

22. Bij het begin en het einde van het gebruik van de zaal wordt telkens de stand van de uurmeter van de verwarmingsinstallatie en de meterstanden van elektriciteit genoteerd door de verhuurder, in aanwezigheid van de huurder indien gewenst.

23. Het gebruik van elektrische toestellen dient beperkt te worden (overbelasting van het net).

24. Lees vooraf de speciale instructies bij brand. Het brandalarm is enkel te gebruiken bij brand. Bij onterecht gebruik van het brandalarm zal een vergoeding van 150€ betaald dienen te worden voor oproeping bevoegd persoon om alarm te ontgrendelen.

25. Bijzondere voorwaarden: Brandblusapparaten nr : D 190232, D 432573, D 432574 en C213999.

26. Afhaling sleutels op vrijdagochtend om 08:00 of volgens afspraak mobiel 0470102517
 

(1) Maandagavond is de zaal ter beschikking van de fanfare Sint Cecilia tenzij anders bepaald.